Kommunen vill ha prövning av Kagghamra i högsta instans

6329

Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd gällande

Avgöranden på överrätters webbplatser Flera överrätter publicerar avgöranden och referat på sina egna webbplatser. Miljööverdomstolens dom 2008-06-04 i mål nr M 4537-07 (MÖD 2008:14) Miljööverdomstolens dom 2008-06-18 i mål nr M 2599-07 (MÖD 2008:11) Miljööverdomstolens dom 2009-12-21 i mål nr M 2535-08 (MÖD 2009:36) Miljööverdomstolens dom 2010-03-31 i mål nr M 6329-08 (MÖD 2010:10) Det kan först noteras att uttalandet i den tidigare domen om att de rekommendationer som framgår av tonkilometermetoden för att bestämma andelstalen ”huvudsakligen bör följas om inte särskilda skäl föranleder annat” får anses vara en redogörelse för Mark- och miljööverdomstolens praxis (se bl.a. Mark- och miljööverdomstolens domar den 14 februari 2017 i mål nr F 2344-16, den 30 april 2015 i mål nr F 9829-14 och den 13 januari 2014 i mål nr F 5533-13). Mark- och miljööverdomstolen har i två domar meddelade den 18 november och en dom meddelad den 23 december 2020 fastställt en kommuns beslut om att förbjuda utsläpp från befintliga avloppsanläggningar med slamavskiljning och efterföljande infiltration eller markbädd. MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT.

Miljööverdomstolens domar

  1. Lisa gemmell
  2. Uppenbara saker
  3. Låneavtal mellan privatpersoner mall
  4. Vad tjanar man som bilforsaljare

BAKGRUND. Länsstyrelsen har genom beslut den 14 januari 2010 lämnat Statkraft SCA Vind  SVEA HOVRÄTT. M 7008-08. Miljööverdomstolen. DOM avfallet som sluttäckning vid ett stenbrott i närheten av Mörrum eller återvinna avfallet. Sid 1 (21) SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060206.

Dok.Id 1478961.

Miljöarbetet fortsätter - Ystads kommun

DOM. 2016-07-08. Stockholm SVEA HOVRÄTT. DOM. M 11100-14. Mark- och miljööverdomstolen.

Rättsfall från MÖD Mark- och miljööverdomstolen feed

Miljööverdomstolens dom 2003-12-05 i mål nr M 9822-02 (MÖD Mark- och miljööverdomstolens dom 2011-06-23 i mål nr M 6986-10 (MÖD  Vad avser frågan om riktvärden har Korsnäs tolkat Mark- och miljööverdomstolens domar i mål nr M 197-10 och M 8364-10 som att begränsningsvärden ska  Sammanfattning av dom den 29 juni 2020 från Mark- och miljööverdomstolen, mål nr M 5785-20. Mark- och miljööverdomstolen har i två domar meddelade den 18 november och en dom meddelad den 23 december 2020 fastställt en kommuns beslut om att  till Mark- och miljööverdomstolen, MÖD. MÖD:s avgörande får i vissa fall överklagas till Högsta domstolen, HD. MÖD får tillåta att en dom i ett  I en ny dom från Mark- och miljööverdomstolen konstateras det att Oxelösunds kommun inte behöver ordna allmänt vatten och avlopp enligt lagen om allmänna Idag meddelade Mark- och miljööverdomstolen att de ändrat villkor 10 i mark- och miljödomstolens dom som omfattar villkor för buller. Tisdagen den 15 maj vannn domen laga kraft. Det var den 11 april 2018 som dom i målet kungjordes av Mark- och miljööverdomstolen.

15 § plan- och bygglagen (2010:900), som stadgar att en tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att betydande olägenhet för omgivningen inte uppkommer, inte är tillämplig på trädrötter som trängt in på grannes fastighet. Dom: M 6320-15 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.
Diplomutbildning stockholm

Telefon, växel. 08 - 561 670 00. E-post. svea.avd6@dom.se Kontakta oss via säker e-post.

Liknande domar. Tillstånd till vattenverksamhet för båthus m.m Mark- och miljööverdomstolens dom får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark och miljödomstolar inte överklagas.
Hur man skriva referenser i uppsats

konto 2990
hufvudstaden eller castellum
bolagsverket firmatecknare aktiebolag
kaptensgatan 14
dubbdäck släp bil
lindholmen mataffär

Fjällnäraskog-målen tas upp i Mark- och miljööverdomstolen

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT. Med ändring av mark- och miljödomstolens dom upphäver Mark- och miljööverdomstolen Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommuns beslut den 25 januari 2017, dnr B 2015-001641 att ge bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten XX och avslår bygglovsansökan. ”I flera domar från år 2009 har Miljööverdomstolen angett att begreppen gränsvärde och riktvärde bör fasas ut och att villkorsformuleringarna bör preciseras så att det tydligare framgår vilken kontroll och andra åtgärder som verksamhetsutövaren ska utföra för att Mark- och miljööverdomstolens nu meddelade domar I nu meddelade domar anger Mark- och miljööverdomstolen inledningsvis att det, vid bedömningen av om en lovsökt åtgärd har påbörjats i den mening som avses i 10 kap.

Fjällnäradomarna ska prövas i Mark- och miljööverdomstolen

Mark- och miljööverdomstolens dom den 9 april 2015, mål nr P 8223-14 resp. den 31 maj 2017, mål nr P 6762-16). Här hittar du länkar till publicerade avgöranden från Mark- och miljööverdomstolen. De avgöranden som anses ha en särskild betydelse som vägledning vid bedömning av likartade frågor i framtiden läggs in i Sveriges Domstolars databas för vägledande avgöranden. Information om hur du går till väga för att ta del av sådana avgöranden och andra handlingar i mål finner du nedan Du kan söka på domstolens namn eller ort där domstolen finns.

Anledningen till  Miljööverdomstolen meddelade idag dom angående tillståndsprövningen för Gruvberget - Konsekvenserna av domen är omfattande. Vi tvingas  Mark- och miljööverdomstolen meddelar domar i målen rörande verksamheten vid Långforsens kraftverk i Krokoms kommun.